بتن با عیار ۲۵۰ – c12

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۲۳
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۱.۸۹۵.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۳۳۰.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۵.۲۰۰.۰۰۰

بتن با عیار ۳۰۰ – c16

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۲۵
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۱.۹۸۵.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۴۲۰.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۵.۴۵۰.۰۰۰

بتن با عیار ۳۵۰ – c20

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۲۰۷
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۲.۰۷۶.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۵۱۱.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۵.۷۰۰.۰۰۰

بتن با عیار ۴۰۰ – c25

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۳۰
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۲.۱۵۲.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۵۸۷.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۵.۹۵۰.۰۰۰

بتن با عیار ۴۵۰ – c30

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۳۵
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۲.۳۰۹.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۷۴۴.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۶.۴۵۰.۰۰۰