بتن مگر

  • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۲۰
  • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۱.۸۱۵.۰۰۰
  • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
  • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۲۵۰.۰۰۰
  • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۴.۹۵۰.۰۰۰