بتن مگر

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۲۰
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۱.۸۱۵.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۲۵۰.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۴.۹۵۰.۰۰۰

بتن با عیار ۲۵۰ – c12

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۲۳
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۱.۸۹۵.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۳۳۰.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۵.۲۰۰.۰۰۰

بتن با عیار ۳۰۰ – c16

 • وزن مخصوص هرمترمکعب: ۲.۲۵
 • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:۱.۹۸۵.۰۰۰
 • کرایه هرتن:۴۳۵.۰۰۰
 • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:۲.۴۲۰.۰۰۰
 • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:۵.۴۵۰.۰۰۰