بتن با عیار ۴۵۰ – c30

تومان6,450,000

  • وزن مخصوص هرمترمکعب: 2.35
  • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:2.309.000
  • کرایه هرتن:435.000
  • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:2.744.000
  • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:6.450.000
دسته: