بتن با عیار ۴۰۰ – c25

تومان620,000

  • وزن مخصوص هرمترمکعب: 2.30
  • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:2.152.000
  • کرایه هرتن:435.000
  • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:2.587.000
  • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:5.950.000
دسته: