بتن با عیار ۳۰۰ – c16

تومان570,000

  • وزن مخصوص هرمترمکعب: 2.25
  • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:1.985.000
  • کرایه هرتن:435.000
  • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:2.420.000
  • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:5.450.000
دسته: