بتن با عیار ۲۵۰ – c12

تومان545,000

  • وزن مخصوص هرمترمکعب: 2.23
  • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:1.895.000
  • کرایه هرتن:435.000
  • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:2.330.000
  • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:5.200.000
دسته: