بتن مگر

تومان495,000

  • وزن مخصوص هرمترمکعب: 2.20
  • تحویل کارگاه با احتساب ارزش افزوده:1.815.000
  • کرایه هرتن:435.000
  • هرتن با احتساب ارزش افزوده و کرایه حمل:2.250.000
  • هر متر مکعب با احتساب ارزش افزوده وکرایه حمل:4.950.000
دسته: