مهندس علی تاج

مدیر عامل

۰۹۱۲۸۳۵۰۳۴۱

مصطفی اردونی

مهسا سالاری

سیده شیوا میرحسینی

امین شیبک

مجوز تاسیس شرکت